Jadro kresťanstva

(stiahnuť pozvánku vo formáte pdf)

26.-28. marec 2020, Hotel SATEL*** Poprad

 

Kto sú kresťania? Sú to ľudia, ktorých zvláštnym úkonom (krst, konfirmácia, birmovka...) za kresťanov vyhlásili? Tie úkony sú dôležité, ale tie nás kresťanmi neurobili. Sú to ľudia, ktorí seba z nejakého dôvodu za kresťana považujú? Aj naše stotožnenie sa s kresťanským svetonázorom je veľmi dôležité, ale ani to z nás nerobí kresťanov. Pri hľadaní odpovede na túto základnú otázku nemôžeme obchádzať ani Cirkev, ktorá je veľvyslanectvom Božieho kráľovstva na zemi, ani osobné duchovné prežívanie každého jednotlivca. Rozhodujúcu odpoveď na podstatu kresťanstva však musíme hľadať u toho, ktorého meno kresťania nosia – u Ježiša Krista.

Práve to chceme hľadať na tejto konferencii s jedným z najpovolanejších ľudí v súčasnosti, s profesorom D. A. Carsonom, ktorý celý svoj plodný život zasvätil skúmaniu a zvestovaniu Evanjelia Ježiša Krista na všetkých kontinentoch sveta. V súčasnosti je prezidentom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition), ktoré pomáha ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.

Ak je to aj vaším zámerom a túžbou, tak príďte, aby ste sa v tom uistili!

Ak si tým neiste istí, tak príďte tiež a skúmajte dôvody svojich pochybností!

Ak chcete Evanjelium Ježiša Krista akýmkoľvek spôsobom zvestovať, tak príďte a dajte sa ním nadchnúť!

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých kresťanských cirkví na

12. konferenciu Máme čo zvestovať:

EVANJELIUM, JADRO KRESŤANSTVA

 

Európa pácha sebavra

ž

du tým,

ž

e zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta.

Preto potrebuje predov

š

etkým evanjelizáciu. Hoci uznávame,

ž

e evanjelizácia je sú

č

as

ť

ou

podstaty kres

ť

anstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Len

ž

e ten, kto prekypuje nad

š

en

ím z

Je

ž

i

š

a Krista, nemô

ž

e o

ň

om ml

č

a

ť

. Kres

ť

anská cirkev v ostatných desa

ť

ro

č

iach odovzdala

konanie evanjelizácie ve

ľ

kým evanjeliza

č

ným kampaniam a agentúram, alebo izolovaný

m

jednotlivcom. Av

š

ak v

ž

dy, ke

ď

bolo kres

ť

anstvo vo svojej naj

ž

iv

š

ej a najzdrav

š

ej podobe, tak

miestny cirkevný zbor sa vyzna

č

oval evanjelizáciou. Je to tak preto,

ž

e zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje toti

ž

čš

ia evanjeliza

č

ná sila, ako

otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Bo

ž

iu lásku k nám a sved

č

í o svojej láske k nemu.

Preto v

š

etko,

č

o v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robi

ť

s jedným okom zameraným na

evanjelizáciu.

Ak ste o tom presved

č

en

í, tak prí

ď

te a dajte sa Bo

ž

ím evanjeliom nadchnú

ť

!

Ak

o tom pochybujete, tak prí

ď

te a dajte sa k evanjelizácii povzbudi

ť

!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia

š

í

ri

ť

, tak prí

ď

te a dajte sa poveri

ť

!

Pozývame kazate

ľ

ov, farárov, laických kazate

ľ

ov, zakladate

ľ

ov zborov, katechétov,

vedúcich mláde

ž

e, biblických skupín, misijných a evanjeliza

č

raa je sú

č

as

ť

ou

podstaty kres

ť

anstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Len

ž

e ten, kto prekypuje nad

š

en

ím z

Je

ž

i

š

a Krista, nemô

ž

e o

ň

om ml

č

a

ť

. Kres

ť

anská cirkev v ostatných desa

ť

ro

č

iach odovzdala

konanie evanjelizácie ve

ľ

kým evanjeliza

č

ným kampaniam a agentúram, alebo izolovaný

m

jednotlivcom. Av

š

ak v

ž

dy, ke

ď

bolo kres

ť

anstvo vo svojej naj

ž

iv

š

ej a najzdrav

š

ej podobe, tak

miestny cirkevný zbor sa vyzna

č

oval evanjelizáciou. Je to tak preto,

ž

e zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje toti

ž

čš

ia evanjeliza

č

ná sila, ako

otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Bo

ž

iu lásku k nám a sved

č

í o svojej láske k nemu.

Preto v

š

etko,

č

o v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robi

ť

s jedným okom zameraným na

evanjelizáciu.

Ak ste o tom presved

č

en

í, tak prí

ď

te a dajte sa Bo

ž

ím evanjeliom nadchnú

ť

!

Ak

o tom pochybujete, tak prí

ď

te a dajte sa k evanjelizácii povzbudi

ť

!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia

š

í

ri

ť

, tak prí

ď

te a dajte sa poveri

ť

!

Pozývame kazate

ľ

ov, farárov, laických kazate

ľ

ov, zakladate

ľ

ov zborov, katechétov,

vedúcich mláde

ž

e, biblických skupín, misijných a evanjeliza

č

ných pracovníkov, mu

ž

ov aj

ž

enyz