Biblia ako Písmo

(stiahnuť pozvánku vo formáte pdf)

28.-30. marec 2019, Hotel SATEL*** Poprad

 

Najdlhšia kapitola v najdlhšej knihe, Knihe kníh, je ľúbostnou básňou. V 22 slohách, z ktorých každá sa začína ďalším písmenom hebrejskej abecedy má vždy po 8 veršov. Všetky prekypujú nadšením a láskou k Božiemu slovu. Výrazy ako svedectvá, zákon, prikázania, ustanovenia, nariadenia, príkazy, zasľúbenia a podobné, nájdeme takmer v každom jednom verši. Každý jeden z týchto pojmov ukazuje iný odtieň Božieho zjavenia. Preto najdlhšia kapitola v Biblii je o Biblii.

V ostatných desaťročiach aj kresťania rozkúskovali Bibliu na knižnicu 66 veľmi rôznorodých kníh, ktoré počas dvoch tisícročí písali veľmi rôzni ľudia v rôznych jazykoch a veľmi odlišnými literárnymi štýlmi. Preto vznikajú oprávnené otázky: Je vôbec možné, aby taká kniha rôznych ľudí bola slovom jediného Boha? Je také staroveké písmo dostatočné pre nás dnes? Dá sa vôbec takej starovekej knihe ešte dnes rozumieť? A prečo by sme dnes mali poslúchať takú starovekú knihu? Pozitívne sa na tieto otázky dá odpovedať iba tým, že tá staroveká Kniha je zároveň Božím slovom, ktorým nám vysvetľuje svoje božské činy. Dr. Timothy Ward, autor medzinárodne uznávanej knihy Slová života; Písmo ako živé a aktívne slovo Boha, prijal naše pozvanie a zodpovie nám väčšinu týchto otázok. Preto

Ak ste presvedčení, že Biblia je Božím slovom, tak príďte, aby ste si ho aj zamilovali!

Ak o tom pochybujete, tak príďte a skúmajte dôvody svojich presvedčení!

Ak chcete Bibliu ako Sväté Písmo zvestovať, tak príďte a dajte sa ním nadchnúť!

Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých kresťanských cirkví na

11. konferenciu Máme čo zvestovať:

ZVESTUJEME BIBLIU AKO SVÄTÉ PÍSMO

 

Európa pácha sebavra

ž

du tým,

ž

e zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta.

Preto potrebuje predov

š

etkým evanjelizáciu. Hoci uznávame,

ž

e evanjelizácia je sú

č

as

ť

ou

podstaty kres

ť

anstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Len

ž

e ten, kto prekypuje nad

š

en

ím z

Je

ž

i

š

a Krista, nemô

ž

e o

ň

om ml

č

a

ť

. Kres

ť

anská cirkev v ostatných desa

ť

ro

č

iach odovzdala

konanie evanjelizácie ve

ľ

kým evanjeliza

č

ným kampaniam a agentúram, alebo izolovaný

m

jednotlivcom. Av

š

ak v

ž

dy, ke

ď

bolo kres

ť

anstvo vo svojej naj

ž

iv

š

ej a najzdrav

š

ej podobe, tak

miestny cirkevný zbor sa vyzna

č

oval evanjelizáciou. Je to tak preto,

ž

e zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje toti

ž

čš

ia evanjeliza

č

ná sila, ako

otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Bo

ž

iu lásku k nám a sved

č

í o svojej láske k nemu.

Preto v

š

etko,

č

o v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robi

ť

s jedným okom zameraným na

evanjelizáciu.

Ak ste o tom presved

č

en

í, tak prí

ď

te a dajte sa Bo

ž

ím evanjeliom nadchnú

ť

!

Ak

o tom pochybujete, tak prí

ď

te a dajte sa k evanjelizácii povzbudi

ť

!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia

š

í

ri

ť

, tak prí

ď

te a dajte sa poveri

ť

!

Pozývame kazate

ľ

ov, farárov, laických kazate

ľ

ov, zakladate

ľ

ov zborov, katechétov,

vedúcich mláde

ž

e, biblických skupín, misijných a evanjeliza

č

raa je sú

č

as

ť

ou

podstaty kres

ť

anstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Len

ž

e ten, kto prekypuje nad

š

en

ím z

Je

ž

i

š

a Krista, nemô

ž

e o

ň

om ml

č

a

ť

. Kres

ť

anská cirkev v ostatných desa

ť

ro

č

iach odovzdala

konanie evanjelizácie ve

ľ

kým evanjeliza

č

ným kampaniam a agentúram, alebo izolovaný

m

jednotlivcom. Av

š

ak v

ž

dy, ke

ď

bolo kres

ť

anstvo vo svojej naj

ž

iv

š

ej a najzdrav

š

ej podobe, tak

miestny cirkevný zbor sa vyzna

č

oval evanjelizáciou. Je to tak preto,

ž

e zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje toti

ž

čš

ia evanjeliza

č

ná sila, ako

otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Bo

ž

iu lásku k nám a sved

č

í o svojej láske k nemu.

Preto v

š

etko,

č

o v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robi

ť

s jedným okom zameraným na

evanjelizáciu.

Ak ste o tom presved

č

en

í, tak prí

ď

te a dajte sa Bo

ž

ím evanjeliom nadchnú

ť

!

Ak

o tom pochybujete, tak prí

ď

te a dajte sa k evanjelizácii povzbudi

ť

!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia

š

í

ri

ť

, tak prí

ď

te a dajte sa poveri

ť

!

Pozývame kazate

ľ

ov, farárov, laických kazate

ľ

ov, zakladate

ľ

ov zborov, katechétov,

vedúcich mláde

ž

e, biblických skupín, misijných a evanjeliza

č

ných pracovníkov, mu

ž

ov aj

ž

enyz